zamok-vrizniy-abloy-1-way-suvaldniy-428-cr-bs50mm-3key-sp-z-plankoyu-0036-ta-komplektom-shchitkiv